มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการมหาวิทยาลัยรวมพลังหารสอง

คิดก่อนใช้ ฉลาดใช้พลังงาน

โครงการมุ่งเน้นให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการลดการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ด้วยการสร้างจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้พลังงานและทรัพยากรให้เป็นไปอย่างรู้คุณค่า มีประสิทธิภาพและประหยัด

 

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ

 • เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นไปอย่างรู้คุณค่า มีประสิทธิภาพ และรู้จักประหยัด

 • เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษา มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 • เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในรูปแบบต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

 • เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นตัวอย่างและเป็นผู้นำในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติแก่ชุมชนโดยทั่วไป

 

 โครงการเริ่มต้นวันที่ 15 มีนาคม 2546

 โครงการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548

 

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้วของโครงการ

 • กิจกรรมการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน

 • กิจกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

 • กิจกรรมต้นไม้ใหญ่สอง

 • กิจกรรมน้ำใสหารสอง

 • กิจกรรมรถยนต์สีเขียวปลอดมลพิษหารสอง

 • กิจกรรมขยะหารสอง

 • กิจกรรมเป้าหมายพลังงานไฟฟ้าหารสอง

  บทสรุปผู้บริหารของโครงการ

 

 

HOT LINKS

รายละเอียดของโครงการ


ติดต่อโครงการ: admin@harn2.org